பிறைக் பிடிக்காமல் காமெடியாக நிறுத்தப்பட்ட கடல் கப்பல்