பறவையை பிடிப்பதிலிருற்து சமைப்பது வரை கறி என்றல் இப்படி இருக்க வேண்டும்