இரையை லபக் என்று வானில் இருந்தவாறு கவ்வும் பருந்து